Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

25. 6. 2014

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 

Článek 1

 

Právní postavení

 

 

1.

Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy,

je podle zákona o obchodních společnostech

a družstvech společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů zejména zajišťováním bytových potřeb svých členů způsobem podle těchto stanov; může také provádět správu domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob.

 

 

2.

Bytové družstvo je obchodní korporací, jejíž právní poměry se řídí zejména ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „ZOK“), a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) o právnických osobách a podnikatelích, pokud se vztahují také na bytové družstvo, a těmito stanovami.

 

 

3.

Za porušení svých závazkůodpovídá bytové družstvo celým svým majetkem. Členové neručí za závazky bytového družstva, nestanoví-li zákonpro některé případy jinak. Uhrazovací povinnost mají členové jen v případech a v rozsahu, jak určují tyto stanovy.

 

 

4.

Bytové družstvo je povinno ve svém sídle zřídit informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům družstva. Zároveň se informační deska zpřístupní členům družstva prostřednictvím internetových stránek.

 

 

 

Článek 2

 

Obchodní firma a sídlo

 

 

1.

Obchodní firma:

Bytové družstvo Buzulucká 5

 

 

2.

Sídlo:

 Buzulucká 592/5, Praha 6 –Dejvice, PSČ 160 00

 

 

 

 

3.

IČ:

 25117173

 

 

 

 

Článek 3

 

Předmět činnosti a podnikání

 

 

1.

Základním účelem založení a předmětem činnosti Bytového družstva Buzulucká 5(dále jen „bytové družstvo “ nebo „družstvo“), je zajišťování bytových potřeb svých členů podle těchto stanov.

 

 

2.

Bytové družstvo zajišťuje veškeré činnosti příslušející vlastníkovi nemovitostí a pronajímateli, včetně uzavírání příslušných smluv, spolu s veškerou správou a zajišťováním provozu domu a bytů pro své členy jako nájemce, včetně zajišťování služeb spojených s bydlením a spolu s činnostmi spojenými  s organizováním a řízenímzáležitostí družstva a s činností jeho orgánů.

 

 

3.

Při zajišťování bytových potřeb svých členů zajišťuje bytovédružstvo zejména:

 

a)

provoz a správu bytového domuna adrese Buzulucká 592/5, Praha 6 -Dejvice, popřípadě dalších staveb ve vlastnictví bytového družstvasloužících k provozu a správě bytového domu a pozemku, včetně zajišťování údržby, oprav, případně provádění změny stavby, modernizace či rekonstrukce, zajišťování činností s tím bezprostředně souvisejících a hospodaření s majetkem družstvapro tyto účely;

 

b)

pronájem družstevních bytů a zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů členům bytového družstva -nájemcům podle stanov, s tím spojené uzavírání nájemních smluv, popřípadě pronajímání bytů jiným osobám než členům a s tím spojené uzavírání nájemních smluv v případech schválených usnesením členské schůze;

 

c)

zabezpečuje vodovodní, plynovodní, teplovodní, kanalizační a elektrickou přípojku od veřejné části do bytového domu;

 

d)

zabezpečuje vodorovný a svislý rozvod vody, plynu, kanalizačního odpadu, ústředního vytápění, elektro-silnoproud a elektro-slaboproud (kromě telefonního vedení) až kodbočkám rozvodů do jednotlivých bytů;

 

e)

zabezpečuje společné části zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu až k odbočkám přípojek do jednotlivých bytů;

 

f)

zabezpečuje konstrukce základů, střešních plášťů, fasádního opláštění kromě oken bytů;

 

g)

zabezpečuje stavební konstrukce a povrchové úpravy nebyto

vých a společných prostor

.

4.

K zajišťování provozních, technických, správních a obdobných činností spojených s předmětem činnosti podle odstavců 1 až 3 je bytové družstvo oprávněno sjednat smlouvu s jinou osobou (právnickou či fyzickou), jejímž předmětem podnikání je správa nemovitostí a činnosti s tím spojené; sjednání takové smlouvy nebo její změny

podléhají předchozímu schválení členskou schůzí.

 

5.

Ustanovení těchto stanov, která se týkají družstevních bytů, se obdobně vztahují také na družstevní nebytové prostory, neplyne -li výslovně z jednotlivých ustanovení stanov nebo z povahy věci něco jiného.

 

 

 

 

 

Článek 4

 

Omezení při nakládání s majetkem

 

1.

Bytové družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty nebo budovy s družstevními byty nebo

pozemky jimi zastavěné a snimi věcně související bez předchozího souhlasu alespoň dvou třetin členů bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů. Souhlas lze udělit jedině písemnou formou s úředně ověřenými podpisy.

 

2.

Bytové družstvo nesmí převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo budovám s družstevními byty nebo pozemkům jimi zastavěným a s nimi věcně souvisejícím, bez předchozího souhlasu s převodem a s podmínkami tohoto převodu, uděleného všemi členy bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů nebo kterým vzniklo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Souhlas lze udělit jedině písemnou formou s úředně ověřenými podpisy.

 

3.

Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, jestliže se jedná o převody družstevních bytů (jednotek, které zahrnují družstevní byty) do vlastnictví členů bytového družstva, kteří jsou jejich nájemci. O převodu vlastnického práva k

těmto družstevním bytům členům bytového družstva rozhoduje členská schůze.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 
Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 5593
Měsíc: 68
Den: 3